Overview

OVERVIEW

CONSIDERAȚII GENERALE

One major focus of the strategic development plan is the identification of overlaps and redundancies which can be eliminated to facilitate more efficient and cost-effective day to day operations, and another is the identification of new areas that offer the potential for synergies thus ensuring future growth.

Un obiectiv major al planului de dezvoltare strategică îl reprezintă identificarea suprapunerilor și redundanțelor care trebuie eliminate pentru a conduce la operațiuni curente mai eficiente și mai rentabile, iar altul este identificarea de noi domenii de cercetare care să ofere potențialul de sinergii, asigurând dezvoltarea științifică viitoare a LCAM.

The aim is to streamline AERL to ensure that strengths and opportunities are exploited, and that weaknesses and threats are reduced or eliminated.

Pentru realizarea obiectivelor strategice, activitățile din LCAM trebuie organizate într-o manieră logică și armonizată pentru a se asigura exploatarea punctelor forte și a oportunităților și reducerea sau eliminarea punctelor slabe și a amenințărilor.

AERL specialists conduct projects in the field of applied life sciences from the molecular level to entire ecosystems.

În LCAM sunt implementate proiecte în domeniul științelor vieții de la nivelul molecular până la ecosisteme întregi.

In cooperation with our partners, we offer valuable contributions to protect and improve the quality of life and the environment.

În colaborare cu partenerii interni și externi, LCAM oferă contribuții valoroase pentru protejarea și îmbunătățirea calității vieții și a mediului.

We develop and apply cutting-edge enabling technologies to assist in the diagnosis and treatment of human and animal diseases and to protect food and feed stocks.

În LCAM se dezvoltă și se aplică tehnologii generice de ultimă oră pentru a ajuta la diagnosticarea și tratarea bolilor umane și animale și pentru a proteja stocurile de hrană.

We identify and assess opportunities and risks to the consumer and the environment caused by synthetic and biological substances, and we develop protective strategies to address such risks.

În LCAM există proiecte și activități pentru identificarea și evaluarea oportunităților și riscurilor pentru consumator și mediu cauzate de substanțele sintetice și biologice și se dezvoltă strategii de studiu al unor astfel de riscuri.

Our scientific approach contributes to the development of biotechnology-based value-added products, analytical and assessment tools as well as processes for a knowledge-based bioeconomy and within translational research.

Abordarea științifică din LCAM contribuie la dezvoltarea produselor cu valoare adăugată bazate pe biotehnologie, a instrumentelor analitice și de evaluare, precum și a proceselor pentru o bioeconomie bazată pe cunoaștere și în cadrul cercetării translaționale.

AERL aims to be at the forefront of developing new technologies for an environmentally sustainable future.

LCAM își propune să fie în fruntea dezvoltării de noi tehnologii pentru un viitor durabil din punct de vedere al mediului.

Current research topics include green chemistry, atmospheric chemistry, studies on the effect of environmental agents on human health, and the development of environmentally friendly methods for chemical synthesis.

Temele actuale ale cercetării includ green chemistry, chimia mediului, studii privind efectul agenților de mediu asupra sănătății umane și dezvoltarea metodelor ecologice pentru sinteza chimică.

Advanced Environmental Research Laboratories / Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu