IPCCMIP-WUT / CIPCVPI-UVT

INTER-UNIVERSITY PILOT CENTER FOR COMMUNICATION AND MARKETING FOR INTELLECTUAL PROPERTY FROM WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA (IPCCMIP-WUT)

CENTRUL INTER-UNIVERSITAR PILOT DE COMUNICARE ŞI VALORIFICARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA – CIPCVPI-UVT

CIPCVPI-UVT_Cladire01

Centrul interuniversitar pilot de comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale din Universitatea de Vest din Timişoara (CIPCVPI-UVT) a fost înființat ca urmare a hotărârii Senatului UVT nr. 46 din 22.07.2011 sub forma unui centru de transfer tehnologic. Misiunea acestui Centru este dezvoltarea comunicării şi valorificării proprietăţii intelectuale în UVT, a informării ştiinţifice şi tehnologice a agenţilor economici, a transferului de tehnologii şi a managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectoarele energie, mediu, energii regenerabile, materiale, produse chimice. Centrul CIPCVPI-UVT asigură marketing-ul privind oferta şi potenţialul de CDI al UVT în mediul economic local, regional sau internaţional, colaborarea cu reţele – suport al cercetării şi dezvoltarea relaţiilor strategice cu alte instituţii de cercetare şi cu agenţi economici în domeniile de cercetare prioritare pentru universitate, elaborarea de ghiduri practice pentru cercetare – dezvoltare şi documente privind politica universităţii în acest domeniu. Centrul CIPCVPI-UVT promovează follow-up–ul asupra proiectelor de CDI ale universităţii aflate în derulare, includerea centrelor de cercetare ale universităţii în reţele similare, informarea asupra surselor şi oportunităţilor de finanţare a proiectelor universităţii, dezvoltarea capacităţii de CDI a universităţii prin training, cursuri, workshop-uri şi conferințe.

 

Activitatea Centrului se va desfășura prin intermediul mai multor programe și proiecte după cum urmează:

  • Programul de inovare: cuprinde activități cum ar fi: programe de training și suport în carieră pentru cercetătorii tineri și servicii de consultanță pentru clienții care achiziționează licențe de brevet, invenții și crearea de networking pentru dezvoltarea colaborării între centre, studenți și mediul de afaceri, etc.
  • Programul de proprietate intelectuală cuprinde activități de examinare tehnică a ideilor inovative, evaluarea juridică și legală a ideilor, elaborarea documentației necesare cererilor de brevet, training-uri în domeniul antreprenorial și asigurarea marketingului proprietății intelectuale, etc.
  • Programul de cooperare și comunicare care are ca principale activități promovarea ofertelor universităților, a parteneriatelor strategice ale Centrului precum și activități legate de networkin-gul cu agenții economici, alte centre similare din țară și străinătate pentru crearea unui mediu favorabil.
  • Programul suport pentru activitatea Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) cu focus pe promovare, relații publice, training în domeniul CDI etc.

 

Cheltuielile de constituire a Centrului au fost suportate prin proiectul strategic cu titlul „Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale”, care este finanţat în baza contractului POSDRU/86/1.2/S/56872 din 04.08.2010. În contextul combaterii actualei crize economice, obiectivele Centrului se încadrează în obiectivul general al Strategiei Europene de Relansare Economică şi de Ocupare a forţei de muncă şi respectă priorităţile naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 şi priorităţile la nivel european – Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită, urmărind creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti, dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România, în special în zona valorificării proprietăţii intelectuale.

Cadrul legal de funcționare al Centrului este asigurat prin aprobarea de către Rectoratul UVT a cererii de înființare a Centrului, realizarea și aprobarea Regulamentului de funcționare a Centrului și a altor documente oficiale.

Misiunea

Scop

Obiective

Activități

Membrii

Advanced Environmental Research Laboratories / Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu