RESEARCH

 Interdisciplinary Research

The AERL is an institution, linked to the West University of Timisoara and especially to Faculty of Chemistry – Biology – Geography, which focuses on environmental research.

Environmental research is not a conventional discipline, but requires interdisciplinary teamwork.

This principle was considered to an extended degree when the AERL was founded in 2010. The research unit combines a broad methodical competence by a new structure of co-operation between the different disciplines. The entire spectrum of environmental research, from microscopic to macroscopic scales, is represented in the teams of the AERL. Molecular genetic processes of environmental interactions, macroscopic monitoring of populations and ecosystems as well as risk assessment and environmental friendly production processes are investigated in interdisciplinary working departments of this institution.

OUR MISSION

MISIUNEA LCAM

AERL goals are to develop the scientific knowledge required to:Laboratoarele de cercetări Avansate de Mediu (LCAM) au ca misiune dezvoltarea cunoașterii științifice necesară pentru:
Promote research and teaching in the area of chemistry and biology and related fields like environmental chemistry, analytical chemistry, microbiology, bioinformatics, chemoinfomatics, molecular biology, etc.Promovarea activităților de cercetare științifică și educație academică în domeniile chimiei și biologiei, cât și în cele înrudite cu ele, cum ar fi chimia mediului, chimia analitică, microbiologia, bioinformatica, chemoinformatica, biologia moleculară, etc.
Promote the interdisciplinary exchange of ideas among the areas of chemistry, biology, environmental chemistry, genomics, microbiology, hydrology, pharmacology, environmental engineering, etc.Promovarea schimbului de idei interdisciplinar între domeniile chimiei, biologiei, chimiei mediului, genomicii, microbiologiei, hidrologiei, farmacologiei, ingineriei mediului, etc.
Provide a bridge for the gap between research, innovation and business creationRealizarea unei platforme pentru unirea cercetării, inovării și afacerilor
Manage multidisciplinary interactions in a wide range of scientific areasGestionarea interacțiunilor multidisciplinare într-o gamă largă de domenii științifice
Promote interaction among faculty, staff, and studentsPromovarea interacțiunilor dintre personalul academic, cel de cercetare și studenți
Understand how multiple stresses interact to affect biological and ecological processes in aquatic and terrestrial systemsÎnțelegerea modului cum interacționează între ele multiplele forme de stres și cum acestea pot afecta procesele biologice și ecologice în sistemele acvatice și terestre
Protect the biodiversity and ecosystemsProtecția biodiversității și ecosistemelor
Provide support for environmental speakers and sabbatical visitorsAsigurarea de suport logistic pentru cercetătorii și personalul academic implicat în cercetările avansate de mediu (participare conferințe, module de cursuri, etc.)

Advanced Environmental Research Laboratories / Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu