CHESTIONAR no. 5 (CHESTIONAR DE MEDIU)

Acest chestionar este în pregătire și va putea fi completat în perioada 1 mai 2022 – 30 septembrie 2022

  Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu ale Universității de Vest din Timișoara, în cadrul proiectului RoS-NET2 (eMS codȘRoRs 337), realizează un sondaj de opinie în legătură cu atitudinea pe care o aveți față de mediul înconjurator și impactul activităților miniere din țara/zona dvs. asupra mediului. Dumneavoastră ați fost ales aleatoriu. Marcați cu X răspunsul corespunzător și, după caz, furnizați detaliile solicitate.
  ---------------------------Informatii despre respondent-----------------------------------

  --------------------------Atitudini faţă de protecţia mediului------------------------------  ---------------------------Activitățile miniere și impactul lor asupra mediului-----------------------------------
  ----------------------------------Disclaimer--------------------------------------------

  Vă rugăm să rețineți că, prin completarea acestui formular, permiteți Programului Interreg-IPA CBC România-Serbia să vă proceseze datele personale. Mai mult, fotografiile și / sau videoclipurile realizate în timpul evenimentului pot fi utilizate pe social media, pe site-ul web al programului și în activitățile de comunicare și informare ale programului. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, în scopul implementării și monitorizării proiectelor, îndeplinirii obiectivelor acestora, precum și arhivării și scopurilor statistice, prin luarea tuturor mijloacelor tehnice și organizatorice măsuri necesare pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal. Orice date cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării, gestionării și monitorizării proiectelor de către autoritatea de gestionare și pot fi transmise și organismelor responsabile cu sarcini de monitorizare sau inspecție în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european maritim și pentru pescuit și de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european maritim și pentru pescuit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului sau a oricărei organisme / entități autorizate de AM. Mai multe informații privind drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite pe site-ul programului: www.romania-serbia.net, secțiunea Transparență, subsecțiunea Protecția datelor cu caracter personal.