CHESTIONAR no. 2. (SĂNĂTATE)

Dorim ca acest chestionar să fi completat de orice doritor în perioada 1 iunie – 31 octombrie 2020.

  Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu ale Universității de Vest din Timișoara, în cadrul proiectului RoS-NET2 (eMS codȘRoRs 337), realizează un sondaj de opinie în legătură cu atitudinea pe care o aveți față de mediul înconjurator și impactul activităților miniere din țara/zona dvs. asupra mediului. Dumneavoastră ați fost ales aleatoriu. Marcați cu X răspunsul corespunzător și, după caz, furnizați detaliile solicitate.
  ---------------------------Informatii despre respondent-----------------------------------

  --------------------------Influența mediului inconjurător------------------------------


  a. Locuiesc într-o zonă unde poluarea este o problemă.b. Am probleme respiratorii / de sănătate cauzate de poluarea aerului.c. Cineva pe care îl cunosc are probleme respiratorii / de sănătate cauzate de poluarea aerului.d. Nu vreau ca familia mea să fie expusă la poluare.e. Călătoresc frecvent și vreau să știu mai multe despre poluarea în alte localități.f. Locuiesc lângă rafinării/mine.g. Mă interesează date despre mediu (de ex. calitatea aerului, schimbările climatice etc.).h. Locuiesc lângă o autostrada.i. Niciuna din cele de mai sus.

  Dezacord puternicDezacordNeutruSunt de acordAcord puternic

  Dezacord puternicDezacordNeutruSunt de acordAcord puternic

  Dezacord puternicDezacordNeutruSunt de acordAcord puternic

  Dezacord puternicDezacordNeutruSunt de acordAcord puternic

  Dezacord puternicDezacordNeutruSunt de acordAcord puternic


  Dezacord puternicDezacordNeutruSunt de acordAcord puternic


  a. Știri/Presăb. TVc. Aplicații telefon mobild. Site-uri webe. Anunțuri/grupurif. Rapoartele agențiilor de mediug. Nu caut date despre calitatea aerului


  a. Cum să mă mențin pe mine și familia mea sănătos(ă).b. Nivelul de poluare în localitatea în care locuiesc / localitatea de domiciliu.c. Nivelul de poluare în țara în care locuiesc / țara în care am domiciliul.d. Cum pot avea un impact pozitiv asupra calității mediului înconjurător.e. Literatura științifică despre impactul poluării asupra sănătății.f. Poluarea aerului.


  a. Documentare/cercetare pentru documente politice, știrib. Activități ale ONG-urilor / societății civilec. Interes generald. Cercetare științifică


  a. Articol scurt / briefingb. Infograficc. Audio-videod. Seturi de datee. Hărțif. Graficeg. Rapoarte / evaluări


  a. Prezentare scurtăb. Nivel intermediar de complexitatec. Analiză complexă în profunzime


  a. LinkedInb. YouTubec. Websited. Facebooke. Twitter


  a. Am auzit despre program, dar nu sunt sigur despre ce este vorbab. Sunt familiarizat cu programulc. Nu sunt deloc familiarizat cu programul


  a. În studiile meleb. În activitățile mele profesionalec. Pe platformele de socializared. Pe un motor de căutaree. În publicațiile științificef. În documente politiceg. În mass-mediah. Nu sunt sigur

  ----------------------------------Disclaimer--------------------------------------------

  Vă rugăm să rețineți că, prin completarea acestui formular, permiteți Programului Interreg-IPA CBC România-Serbia să vă proceseze datele personale. Mai mult, fotografiile și / sau videoclipurile realizate în timpul evenimentului pot fi utilizate pe social media, pe site-ul web al programului și în activitățile de comunicare și informare ale programului. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, în scopul implementării și monitorizării proiectelor, îndeplinirii obiectivelor acestora, precum și arhivării și scopurilor statistice, prin luarea tuturor mijloacelor tehnice și organizatorice măsuri necesare pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal. Orice date cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării, gestionării și monitorizării proiectelor de către autoritatea de gestionare și pot fi transmise și organismelor responsabile cu sarcini de monitorizare sau inspecție în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european maritim și pentru pescuit și de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european maritim și pentru pescuit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului sau a oricărei organisme / entități autorizate de AM. Mai multe informații privind drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite pe site-ul programului: www.romania-serbia.net, secțiunea Transparență, subsecțiunea Protecția datelor cu caracter personal.