Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră

Efectul de seră se datorează variaţiei lungimii de undă a radiaţiei termice emise cu temperatura. Asimilăm planeta cu o seră imensă și explicăm efectul de seră în cele ce urmează. Radiaţia solară este suficeint de puternică încât să străbată sticla şi este absorbită de către plantele şi obiectele din seră. Acestea, la rândul lor, emit energie radiantă, dar radiațiile emise au energie mult mai mică şi nu mai pot străbate sticla pentru a ieşi din seră. De asemenea, sticla împiedică şi pierderile de căldură prin convecţie, cele două efecte având ca rezultat creşterea temperaturii în seră. Prin analogia dintre seră și planetă, prezența anumitor gaze în atmosfera terestră, gaze care captează radiațiile emise de suprafața Terrei și o reemit în atmosferă și care sunt numite gaze cu efect de seră (GHG – greenhouse gas), este similară cu existența pereților din sticlă ai serei. În consecință, efectul de seră duce la creștera temperaturii planetei.
Principalele gaze cu efect de seră sunt: dioxidul de carbon, vaporii de apă, metanul, ozonul, halogenofluorcarburile si hidrofluorcarburile. Temperatura medie globală a crescut simțitor în ultimele decenii datorită acumulării gazelor cu efect de seră rezultate din diverse activități umane. Micșorarea cantității de gaze cu efect de seră eliberată în atmosferă prin activitățile antropice conduce la reducerea efectului de seră.
Cercetările științifice și evoluția tehnologică ne permit să gândim în mod diferit viitorul și ne ajută să stabilim niveluri relevante de reducere a emisiilor, precum și calea de urmat pe termen lung pentru a le atinge. Calea propusă pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră include micșorarea consumurilor energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile, reducerea emisiilor provenite de la autovehicule, prevenirea emisiilor cauzate de defrișări și o mai bună gestionare a pădurilor sau creșterea suprafeței forestiere știut fiind faptul că pădurile UE absorb anual aproximativ 10,9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, gestionarea judicioasă a deșeurilor, reducerea consumului de carne în special și a cosumului nejustificat în general.
În cazul operațiilor miniere, aproximativ jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră provine de la utilizarea combustibilului în operațiunile miniere și de prelucrare și din emisiile de metan de la minele de cărbune, iar cealaltă jumătate provine de la utilizarea energiei electrice, în principal în operațiunile de rafinare și topire. Implementarea unor tehnologii eficiente energetic are mai multe beneficii deoarece reduce emisiile de gaze cu efect de seră, îmbunătățește productivitatea și reduce costurile.
Problema reducerii emisiior de gaze cu efect de seră trebuie abordată la nivel global. În consecință, în noiembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat o strategie UE pe termen lung pentru a ajunge la o economie neutră pentru mediul înconjurător până în 2050, iar Parlamentul European a votat, pe 14 martie 2019, o rezoluție cu recomandări în acest sens, strategie și recomandări care sperăm să fie respectate de fiecare stat in parte, de fiecare companie și chiar de fiecare persoană. Modul în care fiecare dintre noi abordează problema poate face diferența! Să fim, deci, responsabili și, fiecare, după puterile sale, să acționeze în sensul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră!