Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie

Activitati proiect
Activităţile cheie ale proiectului în primul an de implementare
Activitatea Scurtă descriere
Informare și publicitate în cadrul comunității academice a fiecărui partener (și nu numai) cu privire la derularea, rezultatele și facilitățile oferite de prezentul proiect. Crearea unei pagini web care se va menține actualizată, tipărirea și distribuirea de pliante, afișe, broșuri, fluturași.  
 
Evaluarea iniţială a programelor şcolilor doctorale participante în  proiect. Evaluarea programelor actuale ale şcolilor doctorale participante la proiect.
Achizițiade informații cu privire la dezvoltarea curriculei adoptate de către fiecareșcoală doctorală implicată în proiect în vederea diversificării oferteieducaționale, a posibilității formării unor competențe interdisciplinaretinerilor doctoranzi. Culegerea informațiilor cu privire la curricula adoptată de școli doctorale cu profiluri similare din instituții naţionale şi internaţionale.
Realizarea de către personalul școlilor doctorale implicate în proiect a unor vizite deschimb de bune practici, în instituții naționale şi/sau europene, pentru identificarea posibilităţilor de îmbunătățire şi diversificare a programelordoctorale. Vizite de schimb de bune practici în alte instituţii.
Participarea personalului școlilor doctorale la sesiuni de formare şi perfecţionare înceea ce priveşte egalitatea de gen şi de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversității, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului. Organizarea unor workshopuri cu dezbateri pe aceste tematici. Accesul la lucrarile workshop-urilor este liber pentru toți cei interesați.
Organizarea unei mese rotunde cu participarea personalului școlilor doctorale aleinstituțiilor partenere pentru stabilirea curriculei pentru fiecare școală doctorală.
 
Urmărim, pentru fiecare semestru, stabilirea unui set de cursuri specifice pentru fiecare școală  doctorală și a unui set de cursuri comune tuturor școlilor doctorale. Cursurile comune sunt destinate unor module interdisciplinare, respectiv celor de formare în domeniul managementului cercetării știintifice și inovării, a eticii cercetării, a dezvoltării durabile.
Organizarea unei manifestări de tipul “Zilele carierei” pentru a prezenta tinerilor absolvenți oferta școlilor doctorale participante la proiect. Organizarea manifestării şi prezentarea școlilor doctorale.
Organizarea admiterii la școala doctorală astfel încât aceasta să corespundă cuactivitățiile din instituțiile similare ale Uniunii Europene. Fiecare școală doctorală organizează admiterea la studii doctorale.
Actualizarea, dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de date ale programelor doctorale şi postdoctorale ale instituţiilor partenere. Crearea bazelor de date unde nu există, actualizarea şi întreţinerea lor.
Organizarea unor module de cursuri şi/sau laboratoare susţinute de profesori invitaţi de la instituţii naţionale sau europene.
 
Intenţionăm ca, pentru fiecare şcoală doctorală, un curs specific să fie susţinut de către un invitat dintr-un institut naţional sau european. De asemenea, prevedem profesori invitați pentru unele din modulele de cursuri de interes general, pentru toate școlile doctorale implicate în proiect.
Extinderea utilizării TIC în activităţile de predare, învățare, evaluare şi cercetare. Elaborarea și implementarea unui software specializat pentru dezvoltarea unor programe de tip e-learning și instruirea personalului pentru utilizarea lor. Urmărim și achiziționare de software specializat pentru activităţile de predare-învaţare în domeniile abordate prin prezentul proiect.
Organizarea unei mese rotunde cuplată cu o sesiune de comunicări ştiinţifice pentru doctoranzii din domeniile prioritare abordate, în vederea dezvoltării abilitaților de comunicare lingvistică şi profesională.
 
La manifestare participă atât personalul școlilor doctorale, cât și doctoranzii, ȋn scopul evaluării activității desfășurate în fiecare semestru de studii doctorale, a identificării posibilelor disfunctionalități și a stabilirii unor măsuri corective pentru semestrele următoare.
Elaborarea şi publicarea de materiale didactice de interes pentru şcolile doctorale implicate în prezentul proiect. Editare de manuale şi cărţi de specialitate.
Organizarea unor vizite de schimb de bune practici în centre de cercetare naționaleşi/sau internaționale în vederea dezvoltării şi consolidării de rețele întreinstituțiile partenere şi acestea. Vizite în centre de cercetare.
Sprijinirea dezvoltării capacității de publicare științifică prin lărgirea accesului labazele de date internaţionale, achiziţii de cărţi şi reviste specifice, inclusiv analize bibliometrice. Aceste activităţi se realizează în strânsă colaborare cu biblioteca centrală universitară, respectiv cu bibliotecile tuturor  institutelor partenere.
Realizarea unor biblioteci digitale ale şcolilor doctorale în colaborare cu biblioteca centrală universitară şi cea a partenerului, în care modulele de cursuri, rezumatele comunicărilor doctoranzilor la conferinţe şi sesiuni de comunicări şi tezele de doctorat să fie regăsite în format electronic.
 

Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara
Telefon: 0256 592 634
Fax: 0256 592 620